prava pacijenta
PRAVA PACIJENATA
U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

 • dostupnost zdravstvene zaštite
 • obaveštenost
 • slobodan izbor
 • privatnost i poverljivost informacija
 • samoodlučivanje i pristanak
 • uvid u medicinsku dokumentaciju
 • tajnost podataka
 • pristanak na medicinski ogled
 • prigovor
 • naknadu štete
 • obaveštavanje javnosti

PRAVO NA DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Svaki pacijent ima pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.
U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite svaki pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi - bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja ili vreme pristupa zdravstvenoj službi.

PRAVO NA OBAVEŠTENOST
Pacijent ima pravo da bude informisan o dostupnim savremenim naučnim i tehnološkim mogućnostima i inovacijama u vezi sa njegovim lečenjem.
Pacijent ima pravo da unapred bude obavešten o svojim pravima na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i o njihovom obimu, odnosno da li ostvaruje zdravstvenu uslugu bez novčane nadoknade, uz participaciju ili plaća punu cenu usluge.
Pacijent ima pravo da od zdravstvenog radnika traži obaveštenje o dijagnozi i prognozi bolesti, efektu preduzimanja ili nepreduzimanja predloženih medicinskih procedura, načinu lečenja, kao i o eventualnim posledicama predloženog tretmana.
Pacijent ima pravo da dobije sva tražena obaveštenja, na način koji je prilagođen njegovoj dobi, nivou obrazovanja i emocionalnom stanju.
Informacija o dijagnozi, toku predložene medicinske procedure i njenim rizicima može se uskratiti pacijentu samo u izuzetnim slučajevima, i to ukoliko zdravstveni radnik proceni da bi obaveštenjem znatno naškodio pacijentovom zdravlju, kada se obaveštenje daje članu porodice pacijenta.

PRAVO NA SLOBODAN IZBOR
Svaki pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije i zdravstvene ustanove, kao i na slobodan izbor različitih medicinskih procedura, na osnovu odgovarajućih informacija o mogućim rizicima i posledicama po zdravlje pacijenta.
Pacijent ima pravo da izabere lekara sa spiska ponuđenih lekara koji mora biti istaknut u svakoj zdravstvenoj ustanovi na nivou primarne zdravstvene zaštite. Pacijent ima pravo da iz opravdanih, zakonom predviđenih razloga, promeni izabranog lekara.

PRAVO NA PRIVATNOST I POVERLJIVOST INFORMACIJA
Svaki pacijent ima pravo na zaštitu svoje privatnosti i poverljivosti svih ličnih informacija koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, uključujući i one koje se odnose na njegovo stanje zdravlja, dijagnostičke i terapijske procedure.
Zdravstveni radnik ne sme drugima licima da saopštava podatke o pacijentu. Zdravstvenom pregledu mogu prisustvovati samo zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici. Pacijent može dati saglasnost da pregledu i preduzimanju mera nad njim prisustvuju i druga lica.

PRAVO NA SAMOODLUČIVANJE I PRISTANAK
Pacijent je slobodan da odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja. Za preduzimanje medicinske mere neophodna je saglasnost pacijenta, osim u hitnim slučajevima ili ukoliko je ugrožen život ili zdravlje drugih lica.
Pacijent ima pravo da odbije predloženu medicinsku proceduru iako mu je prethodno ukazano na posledice odbijanja, kao i da opozove svoj pristanak pre nego što se započne sa izvođenjem medicinske mere.
Saglasnost pacijenta za preduzimanje medicinske procedure ili njegova izjava o odbijanju moraju biti sačuvane u medicinskoj dokumentaciji.

PRAVO NA UVID U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU
Pacijent ima pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju u kojoj moraju biti evidentirane: anamneza, dijagnoza, terapija kao i sve preduzete medicinske mere i saveti koji su dati pacijentu.

PRAVO NA TAJNOST PODATAKA
Podaci iz medicinske dokumentacije predstavljaju lične podatke o pacijentu i tretiraju se kao službena tajna.
Sva zaposlena lica u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama mogu biti oslobođena čuvanja tajne samo na osnovu odluke suda, ili na osnovu izričitog pristanka pacijenta, koji mora biti dat u pismenoj formi na jasan i nedvosmislen način.

PRAVO PACIJENTA NAD KOJIM SE VRŠI MEDICINSKI OGLED
Pacijent može biti podvrgnut medicinskom ogledu, pri čemu zaštita njegovog života i zdravlja imaju prednost u odnosu na interes društva i nauke.
Medicinski ogled nad pacijentom može se vršiti samo uz pismeni pristanak kome je prethodilo detaljno obaveštenje o smislu, cilju, toku, eventualnim rizicima i posledicama procedure.
Pre započinjanja medicinskog ogleda pacijent mora biti osiguran za slučaj nastanka štete i ima pravo na naknadu štete nastale usled medicinskog ogleda. Pacijent ima pravo da opozove svoj pristanak na ogled.

PRAVO NA PRIGOVOR
Pacijent ima pravo da podnese prigovor ukoliko je nezadovoljan bilo pruženom zdravstvenom uslugom, bilo postupkom prema njemu, ili ukoliko mu je zdravstvena usluga uskraćena.
Na osnovu prigovora koji se podnese usmeno sastavlja se zapisnik, a prigovor u pismenoj formi upućuje se zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada, ili zaštitniku pacijentovih prava. Odgovor pacijentu dostavlja se najduže u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.
Ukoliko je pacijent nezadovoljan primljenim odgovorom, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji ili matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE
Pacijent ima pravo na naknadu štete ukoliko zdravstveni radnik ili zdravstveni saradnik u pružanju zdravstvene zaštite načini štetu na telu pacijenta, ili ako se stručnom greškom tih lica prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta.

OBAVEŠTAVANJE JAVNOSTI
Građani imaju pravo na informacije koje su potrebne za očuvanje zdravlja, sticanje zdravih životnih navika, informacije o štetnim faktorima životne i radne sredine koje mogu imati negativne posledice po zdravlje, kao i na obaveštenje o zaštiti svog zdravlja u slučaju izbijanja epidemija.