prava davaoca
ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

Изводи из важећег Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину („Сл. Гласник РС“, бр.34/2023 од 28.4.2023.)

Члан 1

Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести и повреда, проценат плаћања цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе из средстава обавезног здравственог осигурања, као и проценат плаћања осигураног лица до пуног износа цене здравствене услуге, односно цене дијагностички сродне групе у 2023. години. Овим правилником уређује се начин и услови за наплаћивање партиципације, као и повраћај уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа по одређеној врсти здравствене услуге у 2023.

Члан 19

Осигурана лица којима се обезбеђује здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, јесу:

 • 1. ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата;
 • 2. слепа лица и трајно непокретна лица која остварују новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, у складу са законом;
 • 3. добровољни даваоци су крв десет и више пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства;
 • 4. добровољни даваоци крви који су крв дали мање од десет пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства, у року од 12 месеци после сваког давања крви;
 • Листе лекова, као и за медицинска средства;
 • 5. живи даваоци органа, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства;
 • 6. даваоци ћелија и ткива, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства.

Члан 26

Осигураним лицима из члана 19. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, на основу оверене исправе о осигурању и решења надлежног органа, односно потврде здравствене установе одговарајућег удружења, односно другог одговарајућег доказа о основу за обезбеђивање здравствене заштите.

УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ УЗ ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ И УПУТ НЕ ПЛАЋАЈУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ

 • 1. стационарно лечење - по болничком дану
 • 2. рехабилитација у стационарној здравственој установи - по болничком дану
 • 3. преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу (осим у случају превентивног прегледа)
 • 4. кратка посета изабраном лекару, доктору медицине одговарајуће специјалности
 • 5. све лабораторијске услуге – по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију, хистопатологију и цитологију), (осим у случају превентивног прегледа)
 • 6. рендгенски преглед и снимање - по упуту
 • 7. преглед на ултразвучном апарату - по упуту
  - преглед - по упуту на скенеру и остеодензитометру
 • 8. преглед - по упуту на ПЕТ скенеру (позитронска емисиона томографија)
  - на магнетној резонанциу
 • 9. преглед и терапију у нуклеарној медицини - по упуту
 • 10. остале дијагностичке услуге - по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.)
 • 11. медицинску рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге)
 • 12. преглед и лечење у дневној болници - по дану
 • 13. хируршке захвате ван операционе сале
 • 14. кућно лечење - по дану
 • 15. санитетски превоз који није хитан:
  - на подручју општине, града
  - ван општине на подручју филијале
  - ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено
 • 16. Услуге за које су добровољни даваоци крви ослобођени дела партиципације наведене су у целости у Интегралној верзији Правилника (видети на нашем сајту у сегменту ,,О Институту“, Информатор о раду и правилници).

Закон о раду

(„Сл. Гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 95/2018)

У члану 77. Закона о раду прописано је да запослени има право на плаћено одсуство два узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви.

Наведена права даваоци остварују на основу књижице добровољног даваоца крви.

За тумачење наведених одлука можете се обратити Републичком фонду за здравствено осигурање, Београд, 011 205 3830, 011 2646 022.

Због непоштовања наведених одлука можете се обратити Здравственој инспекцији Министарства здравља Републике Србије, 011 311 7272, 011 311 7424, или Канцеларији за заштиту права пацијената ул. Тиршова бр. 1 тел: 011 3605-634.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.