Podaci o zavodu
Pun naziv firme: ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE

Skraćeni naziv firme: ZTKV NOVI SAD

PIB: 100237062

JBBK: 02614

Matični broj: 08584702

Šifra delatnosti: 85-142

Sedište firme: Novi Sad, Hajduk Veljkova 9a

Poštanski broj: 21137

Grad: Novi Sad

Telefon: 021/4877-999

Fax: 021/4877-978

 Brojeve telefona i e-mail adrese možete videti ovde

Use ctrl + scroll to zoom the map

Google
Imagery ©2023 CNES / Airbus, Maxar Technologies
Imagery ©2023 CNES / Airbus, Maxar Technologies