Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

 

SLUŽBA ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA

Načelnik službe: Doc. dr Jasmina Grujić, doktor medicine, specijalista  u transfuziologiji

Glavni tehničar službe:  Slađana Erceg viši laboratorijski tehničar VI srepeva

Zaposleni:

1 diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar

1 visoki biomedicinski tehnolog

Broj telefona odeljenja: 021 4877 964

Poštujući savremenu transfuziološku doktrinu, principe dobre laboratorijske i dobre proizvođačke prakse, Odsek za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta je, u svim procesima rada Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, još 1998.godine uspostavio sistem upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda ISO 9001, a od 2001.godine i sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i sertifikovao ih od strane nemačke sertifikacione kuće TUV NORD iz Essena.

Shvatajući uspostavljene sisteme kao značajnu podršku u podizanju kvaliteta, sigurnosti i bezbednosti procesa rada, Odsek sprovodi aktivnosti na njihovom  održavanju i stalnom unapređenju putem:

 • organizacije izrade, izmena i upravljenja dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine
 • izrade i praćenja realizacije Programa i ciljeva sistema unapređenja kvaliteta i zaštite životne sredine
 • organizacije i kontrole sprovođenja internih provera sistema menadžmenta kvalitetom i sistema zaštite životne sredine
 • upravljanja greškama, reklamacijama, neusaglašenostima
 • preispitivanjem sistema i izveštavanjem rukovodstva Zavoda o delotvornosti sistema menadžmenta kvalitetom i svim potrebama za poboljšanjem
 • predlaganja korektivnih i preventivnih mera, koordinacije njihovog sprovođenja i verifikacije postignutih rezultata
 • praćenja realizacije ciljeva poslovanja Zavoda primenom statističkih metoda
 • iniciranja programa unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom
 • učestvovanja u razvoju programa unapređenja procesa rada
 • upravljanja uslovima radne sredine
 • kontinuirane edukacije zaposlenih iz oblasti upravljanja kvalitetom
 • organizacije i sprovođenja provera stručnog rada u Zavodu
 • razvoja novih laboratorijsko dijagnostičkih metoda i novih produkata od krvi
 • pripreme, ugovaranja i realizacije naučno istraživačkih projekata
 • komuniciranja sa korisnicima usluga i proizvoda vezano za pitanja koja se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine
 • stvaranja svesti o zahtevima korisnika na svim nivoima u Zavodu
 • praćenja zadovoljstva i razvoja dobrih partnerskih odnosa sa korisnicima usluga i proizvoda, dobavljačima i isporučiocima.

U delokrug rada Službe spadaju i laboratorijska ispitivanja koja se sprovode u okviru kontrole kvaliteta produkata od krvi i praćenja kvaliteta krvi i procesa rada, saglasno Preporukama Evropskog Saveta što obuhvata:

 • organizaciju i izvođenje kontrole kvaliteta produkta od krvi i to:
 •  kontrolu hematoloških parametara
 •  mikrobiološku kontrolu
 • određivanje pH vrednosti
 • određivanje faktora koagulacije (VIII, IX)
 • kontrolu mikrobiološke čistoće
 •      radnih površina
 •      ruku osoblja
 •  ubodnog mesta pre venepunkcije, a nakon postupka dezinfekcije
 • fizičko-hemijska ispitivanja i mikrobiološka kontrola prećišćene vode
 • kontrolu hematoloških parametara, SE i osnovnih parametara hemostaznog sistema kod davalaca krvi na programu afereze
 • kontrolu hematoloških parametara kod davalaca krv