Sunday the 5th - - Joomla 3.1 Templates

 

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

 

 

 

На основу  Правилника о канцеларијском и архивском пословању Завода, предузете су мере одржавања носача информација.

Подаци којима располаже Завод чувају се у архиви Завода, у просторијама Завода за трансфузију крви Војводине код службених лица која раде на предметима, у електронској форми у рачунарима, на ЦД или дискетама и металним орманима.      

             Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, бр. 44/93) од 17.06.1993. године, утврђене су категорије регистратурског материјала који је настао у раду установе и  рокови за чување тог материјала.

 

Актом о  безбедности ИКТ системакоји је донет 27.02.2017. године под бројем 01- 67/2017, успостављена је организациона структура, са утврђеним пословима и одговорностима запослених, којом се остварује управљање информационом безбедношћу у оквиру оператора ИКТ система од посебног значаја