Sunday the 5th - - Joomla 3.1 Templates

 

 

4.   ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

 

Одредбама чл.40. Статута Завода за трансфузију крви Војводине,одређено је да Завод о свом раду обавештава јавност.Информисање јавности о раду Завода врши директор или лице које он овласти.

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ  100237062.

РАДНО ВРЕМЕ: радним данима од 07,00-15,00, уторком  од 07,00  до 18,00, прве суботе у месецу од 08,00-12,00 часова.

АДРЕСА:Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а.

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: www.transfuzija.rs

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: direktor@transfuzijа.org.rs

ТЕЛЕФОН: ЦЕНТРАЛА 021 4877951,  Пословни секретар-Менаџер за људске ресурсе,  Јелена Ивковић дипл. менаџер  021/48 77 951. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ФАКС: 0214877 978

Овлашћено лице за информације од јавног значаја,  Дражен Кендришић дипл.правник, 021 4877 953 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.s

Сарадник за односе са јавношћу: Зорица Бјелић, tel: 021 4877 980  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Самостални стручни сарадник на пословима јавне набавке: Тања Појужина,  дипл.правник,  021 4877 976,  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.s

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступуинформацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

 

Одредбама чл. 41. Статута ,службену  тајнупредстављају следећи подаци:

-         подаци из медицинске документације пацијената и добровољних давалаца крви;

-         подаци о људским супстанцама на основу којих се може утврдити идентитет лица од кога оне потичу;

-         подаци у здравственом стању пацијената и добровољних давалаца крви;

-         други подаци који су као поверљиви утврђени законом или другим прописима.

Одредбама  члана 42. Статута, пословну тајну  представљају следећи подаци:

-         план физичко-техничког обезбеђења Завода;

-         подаци који се односе на процену имовине Завода;

-         подаци који садрже понуде на конкурсу и поступку јавне набавке до објављивања резултата конкурса, односно јавне набавке;

-         други подаци који су као пословна тајна утврђени законом и другим прописима.

Запослени  у Заводу  су дужни да чувају службену и пословну тајну.

Одредбама члана 43. Статута  повредом чувања пословне тајне не сматрају се :

-         саопштења исправа или података, ако се те исправе, односно подаци саопштавају у складу са  законом или Статутом;

-         саопштавање на седницама Управног или Надзорног одбора Завода оних исправа или података који су неопходни ради вршења њихових функција.