Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

18.09.2023.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН 18.09.2023. године

589.322.135,66

динара

1.

Стање претходног дана 17.09.2023.године

589.593.236,93

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплатe

 

динара

5.

Исплаћено18.09.2023. године

270.101,27

динара

5. a

Доспеле обавезе

255.348,12

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

14.753,15

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара