Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

15.09.2023.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН 15.09.2023. године

589.603.512,85

динара

1.

Стање претходног дана 14.09.2023.године

600.012.129,95

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплатe

4.404,44

динара

5.

Исплаћено15.09.2023. године

10.413.020,75

динара

5. a

Доспеле обавезе

1.917.813,26

динара

5. б

Зараде запослених

8.147.033,30

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

348.174,19

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара