Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

11.09.2023.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН 11.09.2023. године

597.812.784,87

динара

1.

Стање претходног дана 10.09.2023.године

609.933.682,92

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплатe

12.956,61

динара

5.

Исплаћено11.09.2023. године

12.133.854,86

динара

5. a

Доспеле обавезе

12.133.854,86

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

 

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара