Tuesday the 28th - - Joomla 3.1 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

27.10.2022.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН  27.10.2022. године

522.464.742,06

динара

1.

Стање претходног дана 26.10.2022.године

517.829.651,55

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплатe

5.235.116,91

динара

5.

Исплаћено27.10.2022. године

600.026,40

динара

5. a

Доспеле обавезе

600.026,40

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

 

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара