Tuesday the 28th - - Joomla 3.1 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

24.10.2022.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН  24.10.2022. године

520.861.794,79

динара

1.

Стање претходног дана 23.10.2022.године

522.519.691,87

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплатe

20.000,00

динара

5.

Исплаћено24.10.2022. године

1.677.896,98

динара

5. a

Доспеле обавезе

1.677.896,98

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

 

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара