Friday the 2nd - - Joomla 3.1 Templates

 

 

           ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

 

 

            1.     ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ И ИНФОРМАТОРУ

2.      ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.      ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА (РУКОВОДСТВА ЗАВОДА)

4.      ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

5.      СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

6.      ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

7.      ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

8.      ПРОПИСИ

9.      УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

10.  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

11.  ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

12.  ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

13.  ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

14.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

15.  ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА,ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

16.  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

17.  ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

18.  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

19.  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА