Sunday the 31st - - Joomla 3.9 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

 15.05.2020.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН  15.05.2020. године

239.078.204,46

динара

1.

Стање претходног дана 14.05.2020.године

239.305.905,60

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплате

6.282.864,83

динара

5.

Исплаћено15.05.2020. године

6.510.565,97

динара

5. a

Доспеле обавезе

881.870,88

динара

5. б

Зараде запослених

5.093.429,29

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

235.265,80

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара